SZKOŁA PODSTAWOWA W OBRZYNOWIE

MENU

SAMORZĄD

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest pan KAROL JUSZCZAK.
W skład samorządu wchodzą uczniowie, wybrani drogą głosowania przez swoich kolegów i koleżanki. Oto oni:


PRZEWODNICZACY JULITA GUDYŃ - KL.VI
ZASTĘPCA PRZEWODNICZACEGO

ANETA SZYDŁOWSKA - KL.VI

SKARBNIK/SEKRETARZ

KAROLINA SZYMAŃSKA - KL.VI

SEKCJA DEKORACYJNA

MAGDALENA ZWIERZCHOWSKA - KL VI
JAGODA MOSAKOWSKA - KL V
PAULA WAJS - KL IV


SEKCJA PORZADKOWA

DAWID TATARA - KL IV
PIOTR WŁODARCZYK - KL VI
ARKADIUSZ GUDYŃ - KL V


samorząd przy pracy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej w Obrzynowie
Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r.
2. Statut Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.
Regulamin zawiera:
I. Postanowienia ogólne.
II. Organy Samorządu Uczniowskiego.
III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
IV. Tryb przeprowadzania wyborów do Samorządu
Uczniowskiego.
V. Przepisy końcowe

Rozdział I
Postanowienia ogólne

art. 1
W Szkole Podstawowej W Obrzynowie działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
art. 2
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
art.3
Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły
art. 4
Samorząd jest wybierany przez uczniów w demokratycznych wyborach.
art. 5
Celem działania Samorządu jest:
a) uczenie się demokratycznych form współżycia;
b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
c) uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności
przekonań, tolerancji.
art. 6
Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:
a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami;
b) jawnej i umotywowanej oceny;
c) rozwijania swoich zainteresowań;
d) redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
e) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
f) nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny;
g) wyboru opiekuna Samorządu.
art. 7
Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.
art. 8
Samorząd może powołać Sąd Koleżeński.
art. 9
Na wniosek Dyrektora Szkoły może wydać opinię dotyczącą pracy danego nauczyciela.
art. 10
W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów Samorząd może przeprowadzać ankiety.

Rozdział II
Organy Samorządu Uczniowskiego

art. 11
Władzami Samorządu są:
a) na szczeblu klas: samorządy klasowe,
b)na szczeblu szkoły:
- Zgromadzenie Samorządów Klasowych;
- Przewodniczący Samorządu;
- Rada Samorządu;
- Sekcje Samorządu.
art. 12
Samorząd klasowy składa się z:
a) przewodniczącego b) zastępcy przewodniczącego c) skarbnika
Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.
art. 13
Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:
a) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym; b) reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych; c) występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych; d) udział w pracach organizowanych przez Radę Samorządu.
art. 14
1. Rada Samorządu składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych.
2. W skład Rady Samorządu wchodzą:
a) przewodniczący b) zastępca c) sekretarz d) kierownicy i członkowie sekcji, jeżeli sekcje zostaną powołane.
3. Kadencja Rady Samorządu trwa jeden rok.
4. Członkami Rady Samorządu mogą być uczniowie klas IV - VI.
5. Przewodniczący Rady Samorządu koordynuje prace Rady i
reprezentuje Samorząd wobec władz szkoły i na zewnątrz
szkoły.
6. Do zadań zastępcy należy wspomaganie przewodniczącego we
wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.
7. Sekretarz ma za zadanie wspomaganie przewodniczącego i
prowadzenie dokumentacji Samorządu
8. Rada Samorządu obraduje na zebraniach zwoływanych przez
przewodniczącego lub opiekuna samorządu ( minimum raz w
miesiącu ).
9. Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun
samorządu uczniowskiego w ciągu jednego tygodnia od dnia
wyborów.
art. 15
Do zadań podstawowych Rady Samorządu należy:
a) przygotowanie projektów regulaminu Samorządu; b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonania; c) gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu; d) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły; e) proponowanie kandydata na opiekuna Samorządu.
art. 16
1. Zgromadzenie Samorządów Klasowych jest organem
kontrolującym pracę Rady Samorządu.
2. W skład Zgromadzenia Samorządów Klasowych wchodzą
samorządy klas IV - VI.
3. Na czele Zgromadzenia Samorządów Klasowych stoi
przewodniczący Rady Samorządu.
4. Zgromadzenie Samorządów Klasowych zwołuje jego
przewodniczący lub opiekun samorządu Uczniowskiego
minimum raz w semestrze.
5. W obradach Zgromadzenia Samorządów Klasowych mają
prawo brać udział przedstawiciele klas I - III, członkowie Rady
Pedagogicznej i Rady Samorządu na zasadach obserwatora,
bez prawa głosu.

art. 17
Do zadań Zgromadzenia Samorządów Klasowych należy:
a) ocena działalności rady Samorządu; b) wybór kandydata na opiekuna Samorządu; c) uchwalenie regulaminu Samorządu; d) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących życia szkoły.
art. 18
1. Członka Rady Samorządu można odwołać, jeżeli narusza
regulamin Samorządu lub nie bierze udziału w pracach
Samorządu.
2. Sprawę rozpatruje Zgromadzenie Samorządów Klasowych
poprzez głosowanie tajne, równe i bezpośrednie.
3. Na miejsce odwołanego członka Rady Samorządu powołuje się
ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą
ilość głosów, a nie jest w Radzie Samorządu, lub osobę
zgłoszoną i zaakceptowaną przez Zgromadzenie samorządów
Klasowych.
4. Członek Rady Samorządu może sam zrezygnować z
działalności w Radzie Samorządu. Stosuje się wtedy punkt 3

Rozdział III
Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

art. 19 Kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego proponuje:
a) Rada Samorządu;b) Rada Pedagogiczna;c)Dyrektor Szkoły;d) Zgromadzenie Samorządów Klasowych. Opiekuna Samorządu wybiera zgromadzenie samorządów klasowych.
art. 20
Zadania opiekuna Samorządu:
a) opiekun samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu; b) pośredniczy między uczniami a nauczycielami; c) doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską; d) zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
Rozdział IV
Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

art. 21
1. Wybory przeprowadza się w drugim tygodniu czerwca.
2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas III - V.
4. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie Szkoły.
art. 22
1. Wybory zarządza przewodniczący Rady Samorządu w porozumieniu z opiekunem Samorządu i Dyrektorem Szkoły.
2. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły oraz ogłasza w każdej klasie.
art. 23
1. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.
2. Komisja Wyborcza składa się z 4 uczniów klasy VI, która wybiera spośród siebie przewodniczącego.
3. Komisja działa pod nadzorem opiekuna Samorządu.
art. 24
1. Kandydatów na członków Rady Samorządu zgłaszają uczniowie klas III, IV i V.
2. Każdej z wyżej wymienionych klas przysługuje prawo do zgłoszenia czterech kandydatów
3. Obowiązek zgłoszenia kandydatów przewodniczącemu Rady Samorządu nakłada się na samorządy klasowe.
art. 25
1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.
2. Głosować można na trzech kandydatów.
3. Wyborca stawia znak X obok nazwisk kandydatów, na których głosuje.
4. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności Komisji Wyborczej.
art. 26
1. W skład Rady Samorządu wejdzie 9 kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
2. Trzech kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów otrzyma stanowiska: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza.
3. Pozostali wybrani kandydaci zostaną kierownikami lub członkami poszczególnych sekcji.

Rozdział V
Przepisy końcowe

art. 27
W razie konieczności regulamin może zostać uzupełniony o kolejne punkty na Zgromadzeniu Samorządów Klasowych.
art. 28
Wszystkie decyzje Rady Samorządu i Zgromadzenia Samorządów Klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Samorządu i Zgromadzenia Samorządów Klasowych.
art. 29
Decyzje podjęte przez Samorząd muszą być zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

do góry

@ SP OBRZYNOWO 2003-2008 @